Maantiede 2

Sininen planeetta

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä 

• osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää luonnonmaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen 

• ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä 

• ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla 

• ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat, ja osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä 

• ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä.

Keskeiset sisällöt

Maantieteellinen ajattelu 

• luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen 

• geomedia ja muut luonnonmaantieteen tietolähteet ja niiden käyttö sekä luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmät 

Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys 

• ilmakehän rakenne ja tuulet 

• sateet 

• meriveden liikkeet 

• sää ja sen ennustaminen 

• ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet 

  Maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot 

• endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina 

• luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla 

• arvokkaat luonnonmaisemat 

  Luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä