Biologia 2

Ekologia ja ympäristö

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.

Keskeiset sisällöt:

Ekologian perusteet 

• elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutukset 

• ekosysteemien rakenne ja palautuvuus 

• aineiden kierto ja energian virtaus ekosysteemissä 

• luonnon monimuotoisuus • populaatioiden ominaisuudet 

• lajien väliset suhteet 

• eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja eliöiden levinneisyys 

Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet 

• ilmastonmuutoksen ekologiset vaikutukset 

• luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin kohdistuvat uhkat 

• aineiden kiertoon ja energian virtaukseen liittyvät ongelmat 

• paikalliset ympäristöongelmat 

Kohti kestävää tulevaisuutta 

• ekosysteemipalveluiden merkitys 

• ekologisesti kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys 

• toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi omassa lähiympäristössä 

Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakenteiden, vuorovaikutusten ja toimintojen periaatteet 

• osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä 

• ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle 

• hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä sekä tuntee menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia 

• ymmärtää ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elämäntavan välttämättömyyden sekä oppii toimimaan niiden mukaisesti 

• osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoisen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskevan tutkimuksen tai ympäristön tilaa koskevan yhteisen kehittämisprojektin.