Maantiede 3

Yhteinen maailma

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa käyttää ihmismaantieteen peruskäsitteitä 

• osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää ihmismaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen 

• osaa analysoida ihmistoiminnan alueellisia piirteitä ja arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta niihin 

• tuntee eri kulttuureja ja arvostaa niiden moninaisuutta sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia

• osaa arvioida ihmisten hyvinvointia ja ympäristön tilaa maapallon eri alueilla 

• ymmärtää ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen merkityksen maailman tulevaisuudelle 

• ymmärtää ihmismaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä.

Keskeiset sisällöt

Maantieteellinen ajattelu 

• ihmismaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen 

• ihmismaantieteen peruskäsitteet 

• geomedia ja muut ihmismaantieteen tietolähteet sekä tutkimusmenetelmät 

• miellekartat, paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti 

Väestö ja asutus 

• väestönkasvu, asutus, muuttoliikkeet, kaupungistuminen 

• kulttuurien moninaisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen

Alkutuotanto ja ympäristö 

• kestävä maa-, kala- ja metsätalous 

 Teollisuus ja energia 

• raaka-aineet, energialähteet, biotalous ja teollisuuden sijainti 

Palvelut, liikkuminen ja vuorovaikutus 

• liikenne, matkailu, globaali talous ja informaatioteknologian kehitys Ihmistoiminnan alueellinen rakenne 

• maankäyttö, keskukset ja periferiat 

• kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla Ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä