Biologia 3

Solu ja perinnöllisyys

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• käyttää käsitteitä, malleja ja teorioita tarkastellessaan soluihin ja perinnöllisyyteen liittyviä ilmiöitä 

• syventää osaamistaan solun eri osien toiminnasta ja ymmärtää eliöiden rakenteiden ja toimintojen pohjautuvan solutason prosesseihin 

• tutkii erilaisia soluja, solukoita ja kudoksia ja tulkitsee niiden rakenteita 

• arvioi solujen ja geenien toimintaa koskevan tiedon merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta 

• suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

Solu tutkimuskohteena 

• miten soluja tutkitaan

• solubiologisen tiedon ja genomitiedon tarve ja käyttö 

Eliöt rakentuvat soluista 

• biomolekyylit 

• tumallisen ja tumattoman solun rakenne ja toiminta

• DNA:n ja RNA:n rakenne 

• proteiinisynteesi ja epigeneettinen säätely 

Solujen lisääntyminen 

• mitoosi ja sen merkitys 

• solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen 

Periytymisen perusteet 

• geenit ja alleelit 

• sukusolut ja niiden synty meioosissa 

• geenien periytyminen ja ominaisuuksien siirtyminen sukupolvelta toiselle 

• mutaatiot ja mutageenit 

Solubiologinen tutkimus laboratoriossa tai sähköisten aineistojen avulla