Maantiede 4

Geomedia, tutki, osallistu ja vaikuta

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa asettaa maantieteellisiä kysymyksiä ja käyttää geomediaa maantieteellisten ongelmien ratkaisemisessa 

• kehittää taitojaan hankkia, käsitellä, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää maantieteellistä tietoa 

• osaa käyttää paikkatietosovelluksia 

• ymmärtää geomedian merkityksen omassa arjessa ja yhteiskunnan eri aloilla 

• tuntee maailmanlaajuisia kehitystrendejä ja Suomen kehitysyhteistyön tavoitteet 

• ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen aluesuunnittelun lähtökohtana ja tuntee kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen 

• osaa käyttää geomediaa maantieteellisen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa, jossa on paikallinen, alueellinen tai globaali ulottuvuus.

Keskeiset sisällöt 

Geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä 

Geomedia ja maantieteelliset tutkimustaidot 

• kartografian ja paikkatiedon perusteet sekä muu geomedian käyttö maantieteen tutkimuksissa 

• ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, analysointi, tulkinta, arviointi, havainnollistaminen ja esittäminen 

Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys 

• aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet 

• kehittyneisyyserot eri aluetasoilla sekä kansainvälinen yhteistyö, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja kestävän kehityksen sitoumukset 

Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti

• maantieteellisen pienimuotoisen tutkielman laatiminen geomediaa hyväksi käyttäen tai paikallisen, alueellisen tai globaalin tason osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttaminen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa geomediaa hyväksi käyttäen