Arviointikaupunki

ARVIOINTIKAUPUNKI-PALVELU POISTUU KÄYTÖSTÄ LUKUVUODEN 2022-2023 JÄLKEEN. KUITENKIN JOS ARVIOINTIKAUPUNGIN TEEMA KIINNOSTAA, KÄYTHÄN TUTUSTUMASSA MOTIVAATIOKAUPUNKIIN!

Uudistunut LOPS on käynnissä! LOPS:n tavoitteet opiskelijan yksilöllisyyden huomioimisesta opetuksessa ja arvioinnissa ovat haastavia, mutta toisaalta antavat mahdollisuuden arvioinnin ja opettamisen muutokselle. Arviointikaupunki® on kouluille, kunnille, hankkeille ja yksittäisille opettajille rakennettu digitaalinen koulutuspalvelu, joka tarjoaa lukio-opettajille tietoa ja käytännön työkaluja uuden LOPS:n tavoitteiden saavuttamiseen liittyen opiskelijan yksilöllisen oppimisen tukemiseen ja monipuoliseen arvointiin. Palvelun kaunis, interaktiivinen videosisältö kannustaa opettajaa perehtymään aiheeseen itsenäisesti innostaen myös ajankohtaiseen keskusteluun kollegoiden kesken.

Myös opettajan yksilöllisyys ja yksilöllisen kehittymisen tarpeet ovat keskeisessä osassa Arviointikaupunkia. Sisältöjen avulla opettaja oppii soveltamaan arvioinnin kehittämistyötä omiin aikatauluihinsa ja työskentely- ja oppimistapoihinsa. Tämä auttaa tukemaan myös opettajan työhyvinvointia, mikä on hyvin tärkeä elementti kestävää opettajuutta.

Palvelukuvaus

1) Ajatuksia arvioinnin muutokseen-luento

Sisältö: Ajatuksia arvioinnin muutokseen-luento vie opettajien ajatuksia arvioinnin monipuolisuuden mahdollisuuksiin. Luennolla innostetaan miettimään arviointia uudella tavalla konkreettisten arviointiesimerkkien kautta. Lisäksi luento sisältää ohjeistuksen ja askelmerkit digitaalisen Arviointikaupunki-alustan käytölle. Luennolle osallistuvat kertaalleen kaikki palvelun piirissä olevat opettajat.
Ajankohta:  Kunta-, koulu- ja hankelisenssit: Toteutetaan webinaarina, jonka ajankohta sovitaan palvelun aloituksen yhteydessä ja järjestetään koulukohtaisesti.  O
pettajalisenssi: toteutetaan verkkoluentona, jonka opettaja voi katsoa palvelun hankinnan jälkeen oman aikataulunsa mukaisesti.

2) Arviointikaupunki

Sisältö: Sähköinen sisältöalusta, josta opettajat löytävät videoiden muodossa olevia luentoja ja ohjevideoita uuden LOPS:n mukaisten arvioinnin kehittämiseen. Luentovideot pohjustavat teorian ja esimerkkien avulla käsiteltäviä arviointimenetelmiä. Ohjevideot ohjaavat yksityiskohtaisemmin arviointimenetelmän kehitystä ja toteutusta.

Ajankohta: Opettaja voi valita ajankohdan, jolloin hän päättää lähteä tutustumaan ja toteuttamaan alustalta löytyviä arviointimenetelmiä. 

3) Toteutusstrategia

Sisältö: Toteutusstrategia sisältää vinkkejä koulutuksen järjestäjille Arviointikaupunki-palvelun käytölle. Toteutusstrategia ohjaa ja opastaa Arviointikaupungin käyttöön siten, että toteutus olisi pedagogisesti järkevä ja opettajien työssä jaksamisen huomioiva. Toteutusstrategian tavoite on, että Arviointikaupungista saatava hyöty ja vaikuttavuus olisi palvelun käytön aikana mahdollisimman suuri.

Ajankohta: Toimitetaan ennen palvelun aloitusta koulutuksen järjestäjälle kunta-, koulu- ja hankelisenssin hankinnan jälkeen.

4) UUTUUTENA! Arviointikahvila

Sisältö: Etäkoulutustapaaminen, jossa perehdytään työpajatyyppisesti ennalta valittuihin Arviointikaupungin teemoihin. Arviointikahvilassa opettajat saavat käytännön vinkkejä ja työkaluja eri arviointitapojen työstämiseen ja toteuttamiseen. Opettaja voi myös saada reaaliaikaista tukea osallistuessaan kahvilaan. Osallistuminen on vapaaehtoista ja toimii opettajalle lisätukena arvioinnin kehittämistyössä. 

Ajankohta: Järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Lukuvuoden 2022-2023 Arviointikahviloiden ajankohdat ja teemat ovat  seuraavat:

MYSTEERIT JA PAKOHUONEET DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ ke 23.11. klo 14-16

OPPIMISPOLKUJA PITKIN KOHTI YKSILÖLLISTÄ LUKIOARVIOINTIA ke 18.1. klo 9-11

Palautteita Arviointikaupungista

Riikka olet kyllä tehnyt todella vaikuttavan ja relevantin oppimisalustan ja ylipäätään kokonaisuuden tähän lukioarvioinnin teemaan. Olen vaikuttunut. Hienoa.

Kari Lehtola, Opetustoimen ylitarkastaja

Itä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI)

Aloitusluento auttoi peilaamaan sitä, miten paljon monipuolista ja hyvää arvioinnistani löytyy jo nyt, sekä miettimään, mihin uuden LOPS:n suuntaan lähden seuraavaksi. 

Englannin ja espanjan opettaja, Kuopion klassillinen lukio

Sain otettua mukaan helposti ja heti aloitusluennolta käyttööni ideoita, jotka pystyin toteuttamaan uusien ykkösten kanssa uuden LOPS:n mukaisesti.

Biologian ja maantieteen opettaja, Kuopion klassillinen lukio

Yllätyin, kuinka suuri painotus hyvinvoinnilla oli jo heti aloitusluennolla ja kuinka käytännöllisiä vinkkejä sen toteutumisesta annettiin arvioinnin keinoin.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, Kuopion klassillinen lukio

Sisältökuvaus

Oppimispolkujen puisto

Oppimispolkujen puistossa opettajalle tuodaan esille mahdollisuuksia huomioida opiskelijan yksilöllisyyttä kurssien rakentamisessa ja arvioinnissa. Opintopolut luovat rakenteen, josta opiskelijat voivat tehdä valintoja oman työmääränsä ja tavoitteidensa pohjalta. Opintopolut antavat myös mahdollisuuden opiskelijoiden itsearvioinnin hyödyntämiselle arvioinnissa.
Sisältää luennon Oppimispolkuja pitkin kohti uutta lukioarviointia sekä ohjevideot kolmen logiikan mukaisesti opettajille rakennettuihin oppimispolkuihin.

Oppimispolku työmäärän ja arvosanatavoitteen mukaan 

Tällä logiikalla voidaan huomioida erilaisia tavoitteita omaavia opiskelijoita. Jotkut haluavat vain läpäistä kurssin, jotkut haluavat päästä kaikista parhaisiin arvosanoihin ja tehdä paljon töitä kurssin eteen. Molempia ja muitakin sieltä välistä voidaan eriyttää oppimispolkujen kautta.

Sisältää:

1) Tästä aloitat-video

2) Tehtävät polulle-video

3) Oppimispolun arviointi-video

Oppimispolku eritahtisuuden mukaan 

Tässä logiikassa opiskelija voi suhteuttaa työtahtia oppimisnopeuteensa. Oppimispolku rakennetaan teoriavideoiden pohjalle. Tämän kaltaisen oppimispolun avulla opettaja voi siis antaa enemmän tukea niitä tarvitseville myös oppituntien aikana, kun opettaja ei ole kiinni opettajajohtoisessa opetuksessa.

Sisältää:

1) Tästä aloitat-video

2) Tehtävät polulle-video

3) Videot oppimispolulle-video

4) Oppimispolun arviointi-video

Oppimispolku oppiaineiden yhdistämisen mukaan 

Tästä logiikasta opiskelija voi saada tukea useamman oppiaineen välisten asioiden ymmärtämiseen. Tästä pohjasta voi saada myös vinkkiä yhteisopettajuuskurssien rakentamiseen.  

Sisältää: 

1) Tästä aloitat-video

2) Tehtävät polulle-video

3) Oppimispolun arviointi-video

Tuhansien taitojen teatteri

Tuhansien taitojen teatteri on paikka, jossa muutkin kuin kirjalliset taidot nostetaan estradille. Opiskelijat voivat siis näyttää osaamistaan niin näyttelemällä, käsikirjoittamalla tai kuvaamalla ja editoimalla videoita. Koska Tuhansien taitojen teatterissa arvioitavien tehtävien taustalta löytyy paljon erilaista työtä, kannattaa työtä tehdä yhdessä! Ja tämän kaikki tehdään uuden LOPS:n tavoitteita kunnioittaen! Tuhansien taitojen teatteri nostaa esille yhteistoiminnallisen oppimisen ja kuvaa sen ominaisuuksia ja haasteita siten, että opettaja voi lähteä toteuttamaan yhteistoiminnallista oppimista osana uuden LOPS:n sisältöjä

Sisältää luennon Yhteistoiminnallinen oppiminen ja tiimityöskentely osana uudistuvaa lukiota sekä ohjevideot Oppimispelit, Paneelikeskustelut, sekä Uutislähetykset.

Oppimispelit

Oppimispelit mahdollistavat oppimisen ja oivaltamisen ilon pelin pelaamisen aikana. Mutta miten voitaisiin tehdä pelin rakentamisprosessista mahdollisimman paljon oppimista tukeva prosessi ja lisätä samalla oppitunteihin ripaus pelillisyyttä?

Paneelikeskustelut

Paneelikeskustelut ovat tuttuja työskentelytapoja äidinkielen tunneilta. Paneelikeskusteluja voidaan kuitenkin hyödyntää myös muiden oppiaineiden näkökulmasta lisäten samalla järkevästi oppiaineiden välistä yhteistyötä. 

Uutislähetykset

Uutislähetykset voidaan nostaa yhdeksi potentiaaliseksi tavaksi antaa opiskelijoiden näyttää osaamistaan. Taustalla käytyä teoriaa voidaan syventää ja soveltaa uutislähetyksen muodossa hyödyntäen samalla opiskelijoiden välistä yhteistyötä.

Jaetun viisauden lähde

Jaetun viisauden lähde opastaa arviointiin, joka ei perustu yksilösuorituksiin, vaan hyödyntää opiskelijoiden potentiaalia toistensa tietolähteinä ja vertaisopettajina. Tietoa jaetaan, ja siten opiskelijat pääsevät oppimaan myös toisiltaan arviointitapahtuman aikana. Myös opettaja voi osallistua aktiivisena jäsenenä arviointiprosessiin, eikä jää suorituksen valvojan rooliin. Siten arviointitilanteesta tulee koko ajan enemmän oppimistapahtuma, jolloin summatiivisen arvioinnin piiristä päästään formatiiviseen arviointiin. Jaetun viisauden lähde antaa myös opettajalle mahdollisuuden monipuolistaa arviointityötään ja ryhmä- ja paritenttien kohdalla myös vähentämään arviointiin käytettävää työmäärää, sillä suorituksia kerääntyy yksilösuorituksia vähemmän.
Sisältää lyhyen johdannon pari- ja ryhmätenttien rakentamisen hyötyihin sekä ohjevideot Suullinen paritentti virtuaalimaailmassa sekä Kirjallinen tiimitentti.

Suullinen paritentti virtuaalimaailmassa

Virtuaalimaailma on jalkautumassa koulumaailmaan ja sitä voidaan hyödyntää erinomaisen hyvin myös arvioinnin näkökulmasta. Paritenttejä voidaan hyödyntää arviointitapana muuallakin kuin virtuaalimaailmassa ja niihin kannattaa perehtyä sellaisenaan arviointitapana. 

Kirjallinen tiimitentti

Kirjallinen tiimitentti vaatii opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja ajatusten jakamista, mikä jo sinänsä nostaa arvoonsa tiimitentit arviointitapana. Tiimitentit muuttavat myös opettajan arviointityötä kevyempään suuntaan.

Mysteerikuja

Pelillisyys on alkanut jalkautumaan lukiomaailmaan. Pelit kehittävät muun muassa ongelmanratkaisu- sekä ryhmätyötaitoja, jotka nousevat esille uudessa LOPS:ssa. Mysteerikujalla sukelletaan arvioinnin näkökulmasta pelien, tarinoiden ja mysteerien maailmaan. Pakohuoneet, arvioitukset ja pelit voidaan valjastaa arviointikäyttöön, joilla samalla rikastetaan kursseja sekä rakennetaan erilaisia arviointimenetelmiä. Tarinat sitouttavat opiskelijoita opittavaan sisältöön. Tarinoiden avulla myös opiskelijat voivat osoittaa osaamistaan ja tämä arviointitapa toimiikin erinomaisesti opiskelijoiden eriyttämisen keinona.

Sisältää luennon Tarinat, pelit ja mysteerit osana lukioarviointia sekä ohjevideot Rakenna digitaalinen pakohuone GoogleFormsilla ja Rakenna Avaa kaikki lukot-tentti.

Rakenna digitaalinen pakohuone GoogleFormsilla

Pakohuoneet ovat jalkautuneet jo luokkahuoneisiin, mutta fyysisten pakohuoneiden rakentaminen voi olla ajoittain haastavaa tila- ja ajanpuutteiden vuoksi. Digitaalinen pakohuone mahdollistaa paikasta ja ajasta riippumattoman mysteerien ratkaisemisen, mutta halutessaan opettaja voi myös yhdistellä digitaalisen ja fyysisen pakohuoneen parhaita puolia. 

Rakenna Avaa kaikki lukot-tentti

Avaa kaikki lukot! Niin yksinkertainen ja samalla niin kiinnostava ja koukuttava pyyntö! Avaa kaikki lukot-tentti antaa monivalintatenttiin uuden twistin pienellä vaivalla ja puhaltaa samalla uusia tuulia pakohuoneiden maailmasta suoraan luokkahuoneisiin. Lukkojen rakentamisen logiikkaa voidaan käyttää isomman arvioitavan suorituksen lisäksi myös esimerkiksi fyysisen pakohuoneen rakentamisessa.

Lisäpalvelut

Lisäpalvelut

1) Lisäkoulutukset

Sisältö: Koulutuksen järjestäjä voi tilata Arviointikaupunki-palvelun normaalin palvelusisällön lisäksi liveluentoja tai muita koulutus- ja ohjaustilaisuuksia lisäpalveluna. Nämä on soviteltavissa koulutuksen järjestäjän kanssa tarpeen mukaan. 
Ajankohta: Riippuen lisäpalvelun laadusta ajankohta sovitetaan koulutuksen järjestäjän toiveiden mukaisesti.

Hinnasto

Kunta-, koulu- ja hankelisenssi

Arviointikaupunki-palvelu, joka sisältää digitaalisen Arviointikaupunki-alustan lisäksi osallistumisen Ajatuksia arvioinnin muuttumiseen-luennon, koulutuksen järjestäjille tarjottavan toteutusstrategian sekä kaksi kertaa lukuvuoden aikana järjestettävän Arviointikahvilan. Hinnat perustuvat koulutuksen järjestäjän (koulu, kunta, koulutuskuntayhtymä...) opettajamäärään. Isoverstas-, eLukio- ja Lähilukio-verkoston jäsenlukioiden alennetut hinnan näkyvät sulkeissa. Hintoihin lisätään alv 24%. Palvelun lisenssi on voimassa 12 kuukautta. Lisäpalveluiden hinnat neuvotellaan koulutuksen järjestäjän kanssa tapauskohtaisesti riippuen mm. tilatun palvelun sisällöstä.

1-10 opettajaa: 900e (500e)/ 12 kuukautta

11-20 opettajaa: 1500e (900e)/ 12 kuukautta

21-30 opettajaa: 2400e (1900e)/ 12 kuukautta

31-50 opettajaa: 3900e (2900e)/ 12 kuukautta

51-99 opettajaa: 5600e (4500e)/ 12 kuukautta

Suuremmat osallistujamäärät - pyydä tarjous!

Opettajalisenssi

Arviointikaupunki-palvelu, joka sisältää digitaalisen Arviointikaupungin lisäksi Ajatuksia arvioinnin muuttumiseen-verkkoluennon, sekä kaksi Arviointikahvilaa lukuvuoden aikana. Palvelun alv on 0%. Palvelun lisenssi on voimassa 12 kuukautta.

149 euroa/ opettaja/ 12 kuukautta

Tilaa Arviointikaupunki!

Arviointikaupunki-palvelu on toteutettu yhteistyössä Educated by Riikka-yrityksen sekä SnellmanEDU:n kanssa. Palvelun tilaaminen tapahtuu SnellmanEDU:n oppimisen verkkokaupan kautta yllä olevasta painikkeesta. Verkkokaupasta on mahdollista hankkia palvelu kunnille, hankkeille ja kouluille organisaatiolisenssillä, sekä yksittäisille opettajille opettajalisenssillä.

Organisaatiot voivat tutustua Arviointikaupunkiin ennen tilauspäätöstä. Palveluun voi siis tutustua tarkemmin käymällä sisällä Arviointikaupungissa ja sen eri paikoissa, sekä katsomalla luentoja ja ohjevideoita. Tutustumiseen ja kaikkeen muuhun palvelun toteutukseen ja sisältöön liittyvät kysymykset voi osoittaa Arviointikaupungin suunnittelijalle ja kouluttajalle Riikka Salmiselle (yhteystiedot) tai jättää yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. 

Palvelun laskutukseen tai jäsenrekisteröintiin liittyvät kysymykset voi osoittaa SnellmanEDU:n sähköpostiin asiakaspalvelu@snellmanedu.fi. 

Voit jättää yhteydenottopyynnön tämän lomakkeen kautta!

Arviointikaupungin kouluttaja

Kuva: Ukko Juntunen Photography

Olen Arviointikaupungin kouluttaja ja suunnittelija Riikka Salminen. Toimin päätyössäni Kuopion Klassillisessa lukiossa maantieteen ja biologian lehtorina, sekä kouluttajana yrityksessäni Educated by Riikka. Educated by Riikka on opettajien koulutukseen erikoistunut yritys, jonka kautta pääsen toteuttamaan intohimoani lukio-maailman hyvinvoinnin, sekä monipuolisen opetuksen ja arvioinnin kehittämisessä. 

Uusi LOPS on käynnistynyt ja nyt on aika ottaa uudenlaisen arvioinnin mahdollisuudet ja haasteet vastaan. Uuden edessä pitää muistaa niin opiskelijoiden kuin opettajienkin hyvinvointi. Hyvinvointia tulee yleensäkin nostaa käytönnön toimien tasolla nyt keskiöön. Arviointikaupunki voi olla auttamassa järkevässä ja opettajan yksilöllisyyden huomioivassa lukioarvioinnin kehittämistyössä.